Referater fra vore rådsmøder

Her vil du finde beretninger fra de menighedsrådsmøder, der bliver holdt i sognet.

Guldager menighedsråd

Afbud: Susanne Nikolajsen, Tove Bergmann.

Fraværende:

 

 

Dato: 24.01.2018

Blad nr. 1.18

Kl. 18.30 – 21.00

Formandens initialer:

TR

Præstegården, Kirkevænget 9

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 4.2

2. Meddelelser fra formanden

 

3. Orientering

 

3.1. Kirkeværge

*Renovering af hvælvinger er færdiggjort. Blytækkeren har konstateret flere revner i taget.

*Arkitekten vil være klar med renoveringstilbud inden provstesyn.

*Provstiudvalget har tematiseret skovkirkegårde. Erik orienterede om muligheden for en tilplantning bag graverhuset. Vi er positivt stemte og Erik går videre med planen.

3.2. Kasserer

Bente efterlyser ønsker til budgettet.

3.3. Kontaktperson

Vi har fået ansat en organistvikar til barselsvikariatet.

4. Sager til beslutning/godkendelse

 

4.1 Tilbud fra Ugeavisen vedr. fælles   annoncering.

Brev og 2 eksempler vedlægges. Vi vedtager ikke at gå ind i det foreløbig.

4.2 Telt til Luthers nøgler

Menighedsrådet anmodes om at donere et bagagetelt. Mette vil foreslå, vi står for indkøb og bemanding af dette og regningen sendes til styregruppen.

5. Orientering fra udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

Intet

5.2  Kirke- og kirkegårdsudvalg

*Udvalget har gennemgået og tilrettet kirkegårdsvedtægter samt prislister. Udvalget har besluttet at Gitte ikke vinterhjemsendes.

*Lydanlægget i kirken trænger til justering. Brian spørger en lydmand, hvad det kan udføres for.

*Der ønskes nye stativer til redskaber og skraldestativ til affaldssortering. Det godkendes.

5.3  Præstegårdsudvalg

Intet

5.4 Sognehusudvalg

Intet

6. Aktiviteter

Brian har besluttet at droppe sogneeftermiddage.

7. Annoncering

 

8. Eventuelt

Intet

 

 

Guldager, den 24.01.2018

Guldager menighedsråd

Afbud: Janni,Susanne og Torben B.

Fraværende:

 

 

Dato: 21.03.2018

Blad nr. 2.18

Kl. 18.30 – 21.00

Formandens initialer:

TR

Præstegården, Kirkevænget 9

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Meddelelser fra formanden

Taget til efterretning.

Ikke  behov for at tegne Billedlicens . Nejtak til Gospelkors medvirken til Gudstjeneste

3. Orientering

 

3.1. Kirkeværge

Intet

3.2. Kasserer

intet

3.3. Kontaktperson

intet

4. Sager til beslutning/godkendelse

 

4.1 Årsregnskab 2017

Rikke Thrane gennemgik regnskabet som præsenteredes i en ny og overskuelig form.

Godkendt med flg. bem.:

 Guldager Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22176218, Regnskab 2017, Afleveret d. 21-03-2018 20:59

4.2 Overslag på indvendig kalkning mv.

Godkendt.

 Ansøgning om igangsættelse af arbejdet og lukning af kirken i perioden 9/7 – 11/10  2018 fremsendes til Stiftet via Provstiet

4.3 Finansiering af Indvendig kalkning mv.og orgelrenovering

P.g.a. de store overskridelser i projekterne rep. af hvælvoversider og Indv. Kalkning mv.( i alt ca. 800.000 kr) er det næppe muligt at skaffe midler til gennemførelse af såvel den Indvendige kalkning af kirken mv. og Orgelrenoveringen i 2018 

Det vedtoges derfor,

  • at udføre den Indvendige kalkning mv.  i 2018
  • at udsætte   Orgelrenoveringen til 2019.

Den manglende  finansiering (ca. 800.000) søges indpasset i  2019 budgettet

5. Orientering fra udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

 

5.2  Kirke- og kirkegårdsudvalg

Provstesynet gav megen ros, især til kirkegården

5.3  Præstegårdsudvalg

 

intet

5.4 Sognehusudvalg

Flot , sagde provsten ved synet

6. Aktiviteter

 intet

7. Annoncering

intet

8. Eventuelt

  • Kirsten og Erik påtog sig opgaven som vagt i Våbenhuset ved årets Konfirmationer.
  • Provstiet ønsker Gravtakster genberegnet og nedsætter arbejdsudvalg, hvor Søren deltager

 

 

Guldager, den 21.03.2018

Guldager menighedsråd

Afbud: Susanne Nikolajsen, Tove

Bergmann

Fraværende:

 

 

Dato: 25/4 - 2018

Blad nr. 3.18

Kl. 18.30 – 21.00

Formand:

Torben Riber

Konfirmandstuen, Kirkevænget 9

 

 

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Rettet til med nyt punkt i stedet for kvartalsrapport. Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

 

3. Orientering

 

3.1. Kirkeværge

* Ansøgningen om indvendig kalkning er godkendt af   provstiet.

* Referat fra provstesyn er kommet.

3.2. Kasserer

* Bente orienterede fra bestyrelsesmøde i kassererforeningen.

* Den 29. maj kl. 13.00 holdes budgetmøde hos kirkekassereren.

3.3. Kontaktperson

Vi drøftede personalesituationen under evt. konflikt.

4. Sager til beslutning/godkendelse

 

4.1  Kontorets åbningstider pr. 1/8

Udkast til åbningstider: Tirs. Og fre. 9-11 og tors. 15-17

4.2 Budget 2019. Ønsker og forslag

* Orgelrenoveringen er på som budgetønske

* kassereren indhentede øvrige ønsker til budgettet.

 

4.3 Kirkegårdsvedtægt(nyt udkast)

* Der blev vedtaget ændringer i ordlyden af en række paragraffer. Alle takster bliver slettet.

5. Orientering fra udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

intet

5.2  Kirke- og kirkegårdsudvalg

Vi overvejer evt. nyindbinding af salmebøger i 2019.

5.3  Præstegårdsudvalg

intet

5.4 Sognehusudvalg

intet

6. Aktiviteter

intet

7. Annoncering

Vi annoncerer nye kontoråbningstider i bladene.

8. Eventuelt

 

 

 

Guldager, den  25/4 - 2018

 

Guldager menighedsråd

Afbud: Lis Hansen

Fraværende:

 

 

Dato: 23/5 - 2018

Blad nr. 4.18

Kl. 18.30 – 21.00

Formand:

Torben Riber

 

Konfirmandstuen, Kirkevænget 9

 

 

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Meddelelser fra formanden

 

*Mette Præstegaard bliver fuldtids i Guldager-Hostrup

3. Orientering

 

3.1. Kirkeværge

*Vi kan sætte arbejdet med skovkirkegård i gang i form af plantning til efteråret. Der skal laves tilførsel til vedtægterne om områdets brug for hele provstiet.

 

3.2. Kasserer

*Bente refererede fra budgetsamrådet.

3.3. Kontaktperson

*Torben skal genautorisere alle med rettigheder i DAP.

4. Sager til beslutning/godkendelse

 

4.1  1. kvartalsrapport 2018

*Bente præsenterede kvartalsrapporten. Er taget til efterretning og underskrevet.

4.2 Budget 2019. Ønsker og forslag

*Der skal et beløb på specifikt til koncerter.

5. Orientering fra udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

Intet

5.2  Kirke- og kirkegårdsudvalg

*Der er begyndt omlægning i området nær kapellet.

5.3  Præstegårdsudvalg

Intet

5.4 Sognehusudvalg

Intet

D6. Aktiviteter

 

7. Annoncering

*Nye kontortider er under annoncering.

8. Eventuelt

 

 

 

Guldager, den  23/5 - 2018